Servis

Ovladac_web_carousel_1160_x441_1

Poskytujeme servis herních konzolí a ovladačů PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One a Nintendo Switch za velmi příjemné ceny, již od 350 Kč

 

JAK TO PROBÍHÁ

 • Vyplň si online nezávaznou objednávku, kde nám popíšeš svůj problém. Zatím nám nic nenos a neposílej. Bohužel jsme kapacitně limitovaní, proto nejdřív počkej na potvrzení své objednávky.

Nezávazná objednávka

 

 • Jakmile ti objednávku potvrdíme, máš 3 možnosti, jak nám svou herní konzoli nebo ovladač doručit:

 

 1. Svoz skrze síť podacích míst Zásilkovny. Stačí zařízení pořádně zabalit a na přepážce Zásilkovny nadiktovat tento kód: 95351548. Obsluha vytiskne štítek, nalepí na balík a odešle až k nám. Při předání nic neplatíš. V případě provedení opravy ti za tento svoz nebudeme nic účtovat.
 2. Odesláním přímo na centrálu prostřednictvím pošty nebo kurýra na vlastní náklady: Prestify s.r.o., Servisní oddělení, Lidická 960/81, 602 00 Brno.
 3. Osobní předání na prodejně v Brně na adrese Milady Horákové 1.

 

 • Zařízení převezme náš servisní tým, který provede vstupní diagnostiku. Ta je zdarma v případě provedení opravy.
 • Poté tě kontaktujeme s cenovým návrhem a termínem opravy.
 • Do 14 dní provedeme opravu a zařízení ti pošleme zpět nebo předáme na prodejně.

 

Záruka: Na opravu máš od nás roční záruku. Pokud se ti na zařízení během této doby objeví závada* na opraveném díle, opravíme ti zařízení zdarma.

*Tato záruka se nevztahuje na nově projevenou závadu, ale pouze na již provedenou opravu.

 

CENÍK

 

 Připravujeme

 

 

Kontakt

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se servisu nás neváhej kontaktovat na email servis@konzoliste.cz

 

 

Všeobecné servisní podmínky

 

 1. Prodávající v rámci své obchodní činnosti poskytuje pozáruční servis v rozsahu služeb a cen uvedených na jeho webových stránkách, případně v cenách určených dohodou smluvních stran. Pozáruční servis je prováděn i v jiném než nabízením rozsahu, a to na základě dohody smluvních stran.

 2. Pozáruční servis prodávající poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva o servisu“). Smlouva o servisu je uzavírána buď a) v listinné podobě v provozovně prodávajícího při předání zboží k servisu nebo b) na základě objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím vyplnění formuláře pro nezávaznou objednávku na webových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí objednávky a zašle kupujícímu nabídku na provedení služby. Odeslání zboží kupujícím prodávajícímu se považuje za akceptaci nabídky na uzavření smlouvy a za souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující je oprávněn vzít svůj projev vůle zpět do doby, než bude prodávajícímu doručeno zboží. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s převzetím a vrácením zboží.

 3. Smlouva o servisu je v případě převzetí zboží na provozovně uzavřena okamžikem podpisu předávacího protokolu, jehož nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

 4. Smlouva o servisu je v případě dodání zboží prostřednictvím doručovatele uzavřena převzetím doručovaného zboží prodávajícímu. O převzetí zboží k servisu a uzavření smlouvy o servisu informuje prodávající kupujícího oznámením zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího.

 5. Prodávající se na základě uzavřené smlouvy o servisu zavazuje provést posouzení (dále jen „diagnostika“) předaného zboží. Na základě posouzení rozhodne, zda rozsah opravy odpovídá rozsahu služeb uvedených ve smlouvě o servisu, nebo zda rozsah služeb bude přesahovat rámec smlouvou dohodnutých služeb. Přesahuje-li rozsah opravy rámec dohodnutých služeb ve smlouvě o servisu, informuje o tom prodávající kupujícího a zašle kupujícímu oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb sdělit prodávajícímu, zda s navrženým rozsahem služeb souhlasí. Nebude-li kupujícím navržená změna akceptována bez zbytečného odkladu po doručení oznámení, nejpozději do 14 dnů od doručení, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy o servisu a vrátit předané zboží zpět kupujícímu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s ceníkem. Souhlas kupujícího s návrhem změny rozsahu dohodnutých služeb se považuje za uzavření dodatku ke smlouvě o servisu.

 6. Kupující dnem uzavření smlouvy o servisu bere na vědomí, že závěrem diagnostiky může být nemožnost opravy zboží prodávajícím. Prodávající oznámí nemožnost opravy kupujícímu bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, kdy součástí tohoto oznámení bude informace o ukončení smlouvy o servisu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s ceníkem.

 7. Prodávající provede diagnostiku a informuje o jejím výsledku kupujícího nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. Obvyklý termín ukončení servisu je do 14 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na delší termín ukončení servisu pro případ, že by byl kupující v prodlení s odsouhlasením změny rozsahu opravy nebo pro případ, že oprava bude závislá na dodání dílu, který je dodáván třetí osobou. Takový termín může dosáhnout rozmezí až 30 dnů.

 8. Jednotlivé služby a jejich ceny jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. V případě, že bude součástí smlouvy o servisu poskytnuta jiná než vyjmenovaná služba nebo dodávka zboží, bude před uzavřením smlouvy nebo jejího dodatku ze strany prodávajícího navržena cena služeb a zboží k odsouhlasení. Součástí návrhu bude i popis prováděných služeb nebo specifikace dodávaného zboží.

 9. Na platbu služeb a jejich dodání se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě.

 10. Je-li součástí poskytnuté služby i dodání zboží, použijí se na práva z vadného plnění a jejich uplatnění přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě. O tom, že je součástí smlouvy o servisu dodání zboží, informuje prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy o službě a zahrne toto plnění do jejího předmětu.

 11. Prodávající poskytuje záruku na jím provedené práce v souladu se smlouvou o servisu v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná svůj běh od převzetí zboží kupujícím nebo dnem nepřevzetí zboží kupujícím.
 
Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25.8.2021.