Servis herních konzolí a ovladačů

SERVIS HERNÍCH
KONZOLÍ A OVLADAČŮ

Konzole se ti přehřívá, nejde spustit nebo ti špatně reagují tlačítka na ovladači? S tím ti pomůžeme! Provádíme servis konzolí a herních zařízení. Kvalitně, rychle a za super cenu!
controllre
Co opravujeme?

Poskytujeme pozáruční servis herních konzolí a originálních ovladačů PlayStation 3|4|5, Xbox 360|One|Series a Nintendo Switch.

 

Objednávka opravy

 

kolaz_konzole
Férové ceny
Oprava do 14 dnů
Záruka 12 měsíců
Svoz zdarma

Jak to probíhá?

1.
Vyplň online formulář níže a vyčkej na potvrzení.
2.
Vyber si jeden ze způsobů jak nám zařízení doručíš. 
3.
Po vstupní diagnostice tě kontaktujeme s návrhem řešení a cenovou nabídkou.
4.
Zařízení zašleme zpět způsobem jaký sis zvolil ve formuláři.

   

 

Objednávka opravy

 

 

Jak nám můžeš zařízení předat? 

A.
Přes podací místa Zásilkovny. Stačí zařízení pořádně zabalit a na přepážce Zásilkovny nadiktovat tento kód: 95351548. Obsluha vytiskne štítek, nalepí na balík a odešle až k nám. Při předání nic neplatíš. V případě provedení opravy je tato služba zdarma.

B.
Odesláním přímo na centrálu prostřednictvím pošty nebo kurýra: 
Prestify s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno.

C.
Osobně na prodejně v Brně (Milady Horákové 1, Brno).

Nenos a neposílej nám ale nic, dokud nevyplníš online formulář níže a nekontaktuje tě servisní pracovník.

oprava_1
Kolik to bude stát?

Cena servisu je pouze orientační a může se změnit v případě zjištění rozsáhlejší závady po provedení diagnostiky. V takovém případě tě vždy kontaktujeme s žádostí o schválení rozšířeného servisního úkonu a s novou cenovou nabídkou.

 

Zobrazit ceník
cenik_oprav (2)

 

 

Kontakt

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se servisu nás neváhej kontaktovat na email servis@konzoliste.cz.

 

Všeobecné podmínky

Všechny důležité informace a podmínky, se kterými souhlasíš v případě odeslání objednávky.
 1. Prodávající v rámci své obchodní činnosti poskytuje pozáruční servis v rozsahu služeb a cen uvedených na jeho webových stránkách, případně v cenách určených dohodou smluvních stran. Pozáruční servis je prováděn i v jiném než nabízením rozsahu, a to na základě dohody smluvních stran.

 2. Pozáruční servis prodávající poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva o servisu“). Smlouva o servisu je uzavírána buď a) v listinné podobě v provozovně prodávajícího při předání zboží k servisu nebo b) na základě objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím vyplnění formuláře pro nezávaznou objednávku na webových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí objednávky a zašle kupujícímu nabídku na provedení služby. Odeslání zboží kupujícím prodávajícímu se považuje za akceptaci nabídky na uzavření smlouvy a za souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující je oprávněn vzít svůj projev vůle zpět do doby, než bude prodávajícímu doručeno zboží. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s převzetím a vrácením zboží.

 3. Smlouva o servisu je v případě převzetí zboží na provozovně uzavřena okamžikem podpisu předávacího protokolu, jehož nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

 4. Smlouva o servisu je v případě dodání zboží prostřednictvím doručovatele uzavřena převzetím doručovaného zboží prodávajícímu. O převzetí zboží k servisu a uzavření smlouvy o servisu informuje prodávající kupujícího oznámením zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího.

 5. Prodávající se na základě uzavřené smlouvy o servisu zavazuje provést posouzení (dále jen „diagnostika“) předaného zboží. Na základě posouzení rozhodne, zda rozsah opravy odpovídá rozsahu služeb uvedených ve smlouvě o servisu, nebo zda rozsah služeb bude přesahovat rámec smlouvou dohodnutých služeb. Přesahuje-li rozsah opravy rámec dohodnutých služeb ve smlouvě o servisu, informuje o tom prodávající kupujícího a zašle kupujícímu oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb sdělit prodávajícímu, zda s navrženým rozsahem služeb souhlasí. Nebude-li kupujícím navržená změna akceptována bez zbytečného odkladu po doručení oznámení, nejpozději do 14 dnů od doručení, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy o servisu a vrátit předané zboží zpět kupujícímu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s ceníkem. Souhlas kupujícího s návrhem změny rozsahu dohodnutých služeb se považuje za uzavření dodatku ke smlouvě o servisu.

 6. Kupující dnem uzavření smlouvy o servisu bere na vědomí, že závěrem diagnostiky může být nemožnost opravy zboží prodávajícím. Prodávající oznámí nemožnost opravy kupujícímu bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, kdy součástí tohoto oznámení bude informace o ukončení smlouvy o servisu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s ceníkem.

 7. Prodávající provede diagnostiku a informuje o jejím výsledku kupujícího nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. Obvyklý termín ukončení servisu je do 14 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na delší termín ukončení servisu pro případ, že by byl kupující v prodlení s odsouhlasením změny rozsahu opravy nebo pro případ, že oprava bude závislá na dodání dílu, který je dodáván třetí osobou. Takový termín může dosáhnout rozmezí až 30 dnů.

 8. Jednotlivé služby a jejich ceny jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. V případě, že bude součástí smlouvy o servisu poskytnuta jiná než vyjmenovaná služba nebo dodávka zboží, bude před uzavřením smlouvy nebo jejího dodatku ze strany prodávajícího navržena cena služeb a zboží k odsouhlasení. Součástí návrhu bude i popis prováděných služeb nebo specifikace dodávaného zboží.

 9. Na platbu služeb a jejich dodání se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě.

 10. Je-li součástí poskytnuté služby i dodání zboží, použijí se na práva z vadného plnění a jejich uplatnění přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě. O tom, že je součástí smlouvy o servisu dodání zboží, informuje prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy o službě a zahrne toto plnění do jejího předmětu.

 11. Prodávající poskytuje záruku na jím provedené práce v souladu se smlouvou o servisu v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná svůj běh od převzetí zboží kupujícím nebo dnem nepřevzetí zboží kupujícím.


  Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25.8.2021.