Servis herních konzolí a ovladačů

SERVIS
HERNÍCH KONZOLÍ, HANDHELDŮ A DALŠÍ ELEKTRONIKY

Rychle, kvalitně a s garancí.
servis11
Oprava do 24h
Férové ceny
Svoz zdarma
Garance 12 měsíců

Konzole se přehřívá a samovolně vypíná, nepřenáší obraz nebo nejde spustit? Vytáčí tě driftující páčky na ovladači nebo se nechce dobíjet? S tím vším ti pomůžeme! Poradíme si se vším od drobností až po RageQuit totálku.

 

Co opravujeme

Poskytujeme profesionální servis nejen herních konzolí a originálních ovladačů všech značek a generací. Pokud najdeme náhradní díl, opravíme i ty největší starožitnosti. Opravujeme také počítače, notebooky a další elektroniku.

Provádíme renovace disků CD/DVD, takže jestli máš v šuplíku staré nefunkční herní disky a chceš si zavzpomínat na staré dobré časy, pošli nám je a my jim vdechneme nový život!

Jak to probíhá

1.
Vyplň online formulář níže a vyčkej na potvrzení.
2.
Vyber si jeden ze způsobů jak nám zařízení doručíš.
3.
Po vstupní diagnostice tě kontaktujeme s návrhem řešení a cenovou nabídkou.
4.
Zařízení zašleme zpět způsobem jaký sis zvolil ve formuláři.

Objednat servis

Jak nám můžeš zařízení předat

A.
Přes podací místa Zásilkovny. Stačí zařízení pořádně zabalit a na přepážce Zásilkovny nadiktovat tento kód: 95351548. Obsluha vytiskne štítek, nalepí na balík a odešle až k nám. Při předání nic neplatíš. V případě provedení opravy je tato služba zdarma.

B.
Odesláním přímo na centrálu prostřednictvím pošty nebo kurýra: Prestify s.r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno.

C.
Osobně na prodejně v Brně (Milady Horákové 1, Brno). Aktuální informace o prodejně a její otevírací době najdeš tady.

 

Nenos a neposílej nám ale nic, dokud nevyplníš online formulář níže a nekontaktuje tě servisní pracovník.

Ceník oprav

Kolik to bude stát

Cena servisu je pouze orientační a může se změnit v případě zjištění rozsáhlejší závady po provedení diagnostiky. V takovém případě tě vždy kontaktujeme s žádostí o schválení rozšířeného servisního úkonu a s novou cenovou nabídkou.

 

Zobrazit ceník

 

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se servisu nás neváhej kontaktovat na servis@konzoliste.cz.

 

Všeobecné podmínky

Všechny důležité informace a podmínky, se kterými souhlasíš v případě odeslání objednávky.
 1. Prodávající – spol. Prestify s.r.o., IČ: 07638141, v rámci své obchodní činnosti poskytuje pozáruční servis v rozsahu služeb a cen uvedených na jeho webových stránkách, případně v cenách určených dohodou smluvních stran. Pozáruční servis je prováděn i v jiném než nabízeném rozsahu, a to na základě individuální dohody smluvních stran.

 2. Pozáruční servis prodávající poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí služby (ozn. jako Servisní případ, dále jen „smlouva o servisu“). Smlouva o servisu je uzavírána na základě objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře pro nezávaznou objednávku na webových stránkách prodávajícího. 

  V případě uzavírání smlouvy prostřednictvím elektronického formuláře, prodávající potvrdí přijetí objednávky a zašle kupujícímu konkrétní nabídku na provedení služby společně s formulářem ve formě pdf souboru. Následné odeslání zboží prodávajícímu se považuje za akceptaci nabídky na uzavření smlouvy a za souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou zasílány prodávajícím současně s konkrétní nabídkou. V případě, že kupující bude chtít od takto uzavřené smlouvy odstoupit, je tak oprávněn učinit nejpozději, než prodávající obdrží zboží. V takovém případě je však kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s převzetím a vrácením zboží.

 3. Kupující výslovně bere na vědomí, že Prodávající neručí za jakákoli data uložená v zařízení, které je objektem služby servisu. Zboží předávané Prodávajícímu k servisu musí být uvedeno do továrního nastavení a přístup do něj nesmí být chráněn heslem. Zákazník je povinen odstranit ze zařízení jakékoliv osobní účty, či jakékoliv jiné osobní informace vztahující se k jeho osobě, zejména v osobních účtech uložené platební metody, předvyplněné kreditní, či debetní karty pro platby apod. Za zneužití těchto dat v případě, budou-li v zařízení zanechány, nenese Prodávající odpovědnost z důvodu přístupu třetích osob k zasílanému zařízení v průběhu procesu zpracování servisní opravy.

 4. Smlouva o servisu je v případě převzetí zboží na provozovně uzavřena okamžikem předání servisního formuláře, který byl generován na základě vyplnění elektronického formuláře kupujícím. Nedílnou součástí servisního formuláře jsou tyto obchodní podmínky a *Ceník* dostupný na webu prodávajícího. 

 5. Smlouva o servisu je v případě dodání zboží prostřednictvím doručovatele uzavřena převzetím doručeného zboží prodávajícím. O převzetí zboží k servisu a uzavření smlouvy o servisu informuje prodávající kupujícího oznámením zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího, jehož součástí budou znovu veškeré obchodní podmínky vztahující se ke službě servisu.

 6. Prodávající se na základě uzavřené smlouvy o servisu zavazuje provést posouzení (dále jen „diagnostika“) předaného zboží. Na základě posouzení rozhodne, zda rozsah opravy odpovídá rozsahu služeb uvedených ve smlouvě o servisu, nebo zda rozsah služeb bude přesahovat rámec smlouvou dohodnutých služeb. Přesahuje-li rozsah opravy rámec dohodnutých služeb ve smlouvě o servisu, informuje o tom prodávající kupujícího a zašle kupujícímu oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb a aktualizovanou cenovou nabídku opravy.

  Tuto aktualizovanou cenovou nabídku je prodávající oprávněn zaslat na kontaktní email zadaný kupujícím.

  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb sdělit prodávajícímu, zda s navrženým rozsahem služeb a novou cenou opravy souhlasí.

  Nebude-li kupujícím navržená změna akceptována bez zbytečného odkladu po doručení oznámení, nejpozději do 14 dnů od doručení, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy o servisu a vrátit předané zboží zpět kupujícímu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s *Ceníkem*.Souhlas kupujícího s návrhem změny rozsahu dohodnutých služeb a ceny opravy (byť zaslaný z kontaktního emailu) se považuje za uzavření dodatku ke smlouvě o servisu a smluvní strany jsou tímto dodatkem vázány.

 7. Kupující dnem uzavření smlouvy o servisu bere na vědomí, že závěrem diagnostiky může být posouzení o nemožnosti opravy zboží prodávajícím. Prodávající oznámí nemožnost opravy kupujícímu bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, kdy součástí tohoto oznámení bude informace o ukončení smlouvy o servisu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s *Ceníkem*.

 8. Prodávající provede diagnostiku a informuje o jejím výsledku kupujícího nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. Obvyklý termín ukončení servisu je do 14 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na delší termín ukončení servisu pro případ, že by byl kupující v prodlení s odsouhlasením změny rozsahu opravy nebo pro případ, že oprava bude závislá na dodání dílu, který je dodáván třetí osobou. Takový termín může dosáhnout rozmezí až 30 dnů.

 9. Jednotlivé služby a jejich ceny jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího v rámci servisního *Ceníku*. V případě, že bude součástí smlouvy o servisu poskytnuta jiná než vyjmenovaná služba nebo dodávka zboží, bude před uzavřením smlouvy nebo jejího dodatku ze strany prodávajícího navržena cena služeb a zboží k odsouhlasení. Součástí návrhu bude i popis prováděných služeb nebo specifikace dodávaného zboží.

 10. Na platbu služeb a jejich dodání se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě. Prodávající má právo uplatnit zadržovací právo k předmětu servisu do doby úplné úhrady ceny poskytovaných služeb, a je oprávněn podmínit vydání této věci plnou úhradou této ceny. V případě, že ani dodatečnou výzvu prodávajícího kupující neuhradí sjednanou cenu za poskytnuté služby, je oprávněn prodávající zpeněžit zboží, které je předmětem zadržovacího práva za cenu obvyklou, z výtěžku uhradit splatné závazky kupujícího vůči své osoby a náklady spojené s uplatněním zadržovacího práva vč. veškerého příslušenství těchto pohledávek. Zbylou část výtěžku vydá prodávající kupujícímu do 10 dnů poté, co mu kupující písemně sdělí číslo bankovního účtu pro výplatu zbylé části výtěžku. 

 11. Ve vztahu k plnění vůči spotřebiteli dle těchto podmínek se ve vztahu k zákonným poučením, informační povinnosti a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, použije znění obsažené v *Obchodních podmínkách* Prodávajícího, vztahující se ke kupní smlouvě. O tom, že je součástí smlouvy o servisu dodání zboží, informuje prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy o službě a zahrne toto plnění do jejího předmětu. Deklaruje-li prodávající záruku za provedený servis, vztahuje se tato záruka pouze na servisní činnost prováděnou prodávajícím, nikoliv na jednotlivé komponenty použité při tomto servise. Na tyto se použijí pouze obecná ustanovení občanského zákoníku o právech z vadného plnění. 

 12. Zákazník je po převzetí zboží ze servisu povinen převzaté zboží bezodkladně nejpozději do 3 dnů vyzkoušet a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího emailem. 

 13. Kupující bere na vědomí, že nepřevezme-li si své zboží zpět, má prodávající právo postupovat podle *Pravidel pro nakládání s nepřevzatým zbožím*, které jsou nedílnou součástí uzavírané smlouvy o servisu, a s nimiž Kupující vyslovuje souhlas odesláním zboží a zavazuje se jimi řídit bez ohledu na další uzavření či neuzavření smlouvy o servisu.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 30.03.2023.