Pravidla pro nakládání s nepřevzatým zbožím

 

 1. Úvodní ustanovení
  Obchodník či prodávající – spol. Prestify s.r.o., IČ: 07638141, informuje zákazníky (resp. kupující) o přijetí pravidel pro nakládání s nepřevzatým zbožím, které jsou součástí všech obchodních podmínek obchodníka, jsou závazné pro každého zákazníka, který se rozhodne využít některou ze služeb obchodníka, či s ním vstupuje do jiného závazkového právního poměru týkajícího se prodeje, reklamace, vrácení, výkupu, či servisu zboží.

  Každý zákazník je povinen se s těmito pravidly seznámit a vyslovit s nimi svůj souhlas.

 2. Nakládání s nepřevzatým zbožím
  Nepřevzatým zbožím se rozumím zboží, které zůstalo v dispozici obchodníka přesto, že byl učiněn pokus o předání tohoto zboží zpět zákazníkovi, a tento pokus byl marný, popř. byl zákazník vyzván k převzetí zboží fyzicky na provozovně, a zákazník této možnosti ve lhůtě ne kratší než 15 dnů, nevyužil.

  A. Nepřevzaté zboží z reklamačního řízení
  Kupující je povinen zboží, které bylo předmětem reklamačního řízení, převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, a kdy byl vyzván k vyzvednutí zboží. Za výzvu k vyzvednutí zboží se rozumí také pokus o jeho doručení na adresu kupujícího uvedenou jako kontaktní k vyřízení reklamace. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží po skončení reklamačního řízení, postupuje prodávající v souladu s § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tj. po uplynutí zákonné lhůty k vyřízení reklamace je oprávněn účtovat kupujícímu skladné.

  Prodávající má nárok požadovat skladné ve výši 40 Kč/den, a to počínaje dnem, kdy:
  a) Marně uplyne lhůta 30 dnů od vyrozumění zákazníka o vyřízení reklamace, kdy si zboží zákazník nepřevezme.
  b) Se zboží vrátí zpět do dispozice prodávajícího po marném pokusu doručit zboží zpět kupujícímu.

  O skutečnosti, že Prodávající počal uplatňovat skladné, je povinen prodávající kupujícího vyrozumět alespoň prostřednictvím emailu a vyzvat ho opětovně k vyzvednutí zboží ve lhůtě 30 dnů. Vydání zboží je prodávající oprávněn podmínit úhradou skladného a nákladů na marný pokus o doručení zboží kupujícímu, byl-li učiněn, stejně jako úhradou jiných závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani ve lhůtě 3 měsíců poté, co byl informován o uplatnění skladného, je prodávající po uplynutí této lhůty oprávněn zboží prodat, a to i za cenu nižší než obvyklou.

  B. Nepřevzaté zboží z výkupu
  V případě, že zákazník předá obchodníkovi k výkupu zboží, jehož výkup nebude následně z jakéhokoliv důvodu realizován, je zákazník povinen na výzvu (postačí doručenou emailem) ve lhůtě 30 dnů převzít zboží fyzicky na prodejně, nebo z rukou dopravce, bylo-li mu zasláno dopravcem na adresu, kterou k tomuto účelu sdělit obchodníkovi na počátku jednání o výkupu.

  Obchodník má nárok požadovat skladné ve výši 40 Kč/den, a to počínaje dnem, kdy:
  a) Marně uplyne lhůta 30 dnů od vyrozumění zákazníka o tom, že je povinen si zboží vyzvednout, kdy si zboží zákazník nepřevezme.
  b) Se zboží vrátí zpět do dispozice obchodníka po marném pokusu doručit zboží zpět zákazníkovi.
   
  O skutečnosti, že obchodník počal uplatňovat skladné, je povinen zákazníka vyrozumět alespoň prostřednictvím emailu a vyzvat ho opětovně k vyzvednutí zboží ve lhůtě 30 dnů. Vydání zboží je prodávající oprávněn podmínit úhradou skladného a nákladů na marný pokus o doručení zboží kupujícímu, byl-li učiněn, stejně jako úhradou jiných závazků zákazníka vůči obchodníkovi. Nevyzvedne-li si zákazník zboží ani ve lhůtě 3 měsíců poté, co byl informován o uplatnění skladného, je obchodník po uplynutí této lhůty oprávněn zboží prodat, a to i za cenu nižší než obvyklou.

  C. Nepřevzaté zboží ze servisu
  V případě, že zákazník předá obchodníkovi k servisu zboží, je zákazník povinen po ukončení servisního zásahu ze strany obchodníka, na výzvu obchodníka (postačí doručenou emailem) ve lhůtě 30 dnů převzít zboží fyzicky na prodejně, nebo z rukou dopravce, bylo-li mu zasláno dopravcem na adresu, kterou k tomuto účelu sdělit obchodníkovi na počátku jednání o servisní opravě.

  Obchodník má nárok požadovat skladné ve výši 40 Kč/den, a to počínaje dnem, kdy:
  a) Marně uplyne lhůta 30 dnů od vyrozumění zákazníka o tom, že je povinen si zboží vyzvednout, kdy si zboží zákazník nepřevezme.
  b) Se zboží vrátí zpět do dispozice obchodníka po marném pokusu doručit zboží zpět zákazníkovi.
   
  O skutečnosti, že obchodník počal uplatňovat skladné, je povinen zákazníka vyrozumět alespoň prostřednictvím emailu a vyzvat ho opětovně k vyzvednutí zboží ve lhůtě 30 dnů. Vydání zboží je prodávající oprávněn podmínit úhradou skladného a nákladů na marný pokus o doručení zboží kupujícímu, byl-li učiněn, stejně jako úhradou jiných závazků zákazníka vůči obchodníkovi. Nevyzvedne-li si zákazník zboží ani ve lhůtě 3 měsíců poté, co byl informován o uplatnění skladného, je obchodník po uplynutí této lhůty oprávněn zboží prodat, a to i za cenu nižší než obvyklou.

   

 3. Obecná ujednání k nakládání s nepřevzatým zbožím
  Dojde-li dle těchto podmínek k prodeji nevyzvednutého zboží, a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním a prodejem zboží, popř. další peněžité závazky zákazníka vůči obchodníkovi, je obchodních po započtení všech těchto pohledávek za zákazníkem, povinen vyplatit zbylou část výtěžku z prodeje zákazníkovi do 10 dnů poté, co mu zákazník sdělí číslo účtu pro jeho výplatu. V případě prodeje zašle obchodník zákazníkovi konečné vyúčtování (postačí emailem).

  Stejná práva jako dle těchto podmínek, má obchodník bez vyrozumění zákazníka i tehdy, pokud je zákazník nedosažitelný, nekontaktní nebo pokud na sebe obchodníkovi nesdělil potřebné kontaktní údaje. I v takovém případě je oprávněn obchodník postupovat dle těchto podmínek.


  Obchodník je oprávněn nevyzvednutý produkt zákazníkovi nevydat, dokud nebudou uhrazeny veškeré pohledávky zákazníka vůči obchodníkovi, resp. je oprávněn jejich úhradu vydáním zboží podmínit. Obchodník je také oprávněn k této věci uplatnit zadržovací právo podle zákona. 
   

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 30.03.2023