Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o hru FIFA 23“ (dále jen „soutěž“) je společnost Prestify s.r.o., se sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 07638141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn, C 109263 (dále jako „pořadatel“ nebo „KONZOLISTĚ.cz“).

1.2 Tato soutěž není pořádána, sponzorována či jakkoliv spojena se společností Facebook (Meta).

 

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 23.09.2022 16:00 do 29.09.2022 22:00. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu KONZOLIŠTĚ.cz na Facebooku (https://www.facebook.com/konzolistecz).

 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 13 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který na případnou výzvu KONZOLIŠTĚ.cz musejí doložit v písemné formě. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci KONZOLIŠTĚ.cz i ti, kteří zákazníky KONZOLIŠTĚ.cz nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti KONZOLIŠTĚ.cz a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník Facebook soutěže musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

3.4 Soutěže se mohou zúčastnit i zákazníci s již předobjednanou hrou FIFA 23. Již zaplacená částka jim bude vrácena v kreditech pro další nákup.

 

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol o hru FIFA 23 zní: Doplň vtipný text do bubliny.

4.2 Výherce vybere čtyřčlenná odborná porota na straně pořadatele, hodnotit bude originalitu příspěvku a z příspěvků v komentářích bude vybrán Výherce.

4.3 Soutěžící může vytvořit pouze jeden soutěžní příspěvek (komentář).

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky Facebooku. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

4.5 Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob. Soutěžící odesláním soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách KONZOLIŠTĚ.cz a na jeho oficiálních profilech na sociálních sítích.

4.6 Splněním soutěžního úkolu poskytuje Účastník webu KONZOLIŠTĚ.cz bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Účastník dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje pořadateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby pořadatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku pořadateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely pořadatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže byla vložena výhra: FIFA 23 (na libovolnou platformu) či 1000 kreditů

5.2 Výherce vybere KONZOLIŠTĚ.cz podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude vyzván stránkou KONZOLIŠTĚ.cz na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude KONZOLIŠTĚ.cz potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí KONZOLIŠTĚ.cz doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu).

5.5 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude porotou určený jako další v pořadí.

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.7 KONZOLIŠTĚ.cz uveřejní jméno výherce na sociální síti a výherní příspěvek na svých profilech na sociálních sítích nebo webových stránkách.

5.8 Jakékoliv vyobrazení výher je pouze ilustrativní.

5.9 PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

 

6. Zpracování vašich osobních údajů

6.1 Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti KONZOLIŠTĚ.cz., se sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 109263 (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno na sociální síti a příspěvek soutěžícího a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle po šest měsíců od ukončení soutěže. Vybrané údaje (uvedené v odstavci 5.7.) budou zpracovávány po dobu jejich uveřejnění na sociálních sítích či webových stránkách správce. 

6.3 Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše – smazáním svého příspěvku ze sociální sítě. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost KONZOLIŠTĚ.cz o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro uplatnění práv subjektu údajů nám, prosím, pošlete zprávu na profil správce na sociální síti na https://m.me/konzolistecz.

6.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

6.5 Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://www.konzoliste.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

7.2 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Zdanění výher se řídí obecně závaznými předpisy. Výherce bere na vědomí, že může být povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

7.3 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook (Meta) neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

7.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 23. 09. 2022.