Obchodní podmínky zakázkové výroby

 

Úvodní ustanovení a základní pojmy

Prodávající:

Prestify s.r.o., IČO: 07638141, DIČ: CZ07638141, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 109263, která provozuje webové stránky na www.konzoliste.cz.

Kontakt na Prodávajícího:       

e-mail: obchod@konzoliste.cz

Charakter výrobků:                    

Prodávající se zaměřuje na zakázkovou výrobu gumových a textilních přívěsků, náramků, odlitků, nášivek a dalšího podobného zboží („Zboží“) a na jejich následný prodej Kupujícímu

Kupující:                                         

Obchodní partneři, podnikatelé, kteří s Prodávajícím uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti Smlouvu a mají sídlo v rámci Evropské unie

Podmínky:                                   

Tyto obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy

Smlouva:                                       

Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, která se řídí ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), případně smlouva o dílo podle ust. § 2586 OZ

Smluvní strany:                           

Společné označení Prodávajícího a Kupujícího

 

V případě rozporu mezi Smlouvou a Podmínkami mají přednost ujednání ve Smlouvě.

 

Objednávka a uzavření Smlouvy

Proces uzavření Smlouvy se skládá ze čtyř kroků:

 1. Kupující provede poptávku prostřednictvím e-mailu, nebo jiné písemné komunikace s Prodávajícím, případně i telefonicky s následným písemným potvrzením („Poptávka“). Součástí Poptávky jsou podklady jako výkresová dokumentace či nákres poptávaného Zboží, pokud je relevantní („Podklady“).
 2. Na základě Poptávky vytvoří Prodávající nabídku, která obsahuje základní informace z Poptávky, předpokládanou cenu a orientační termín dodání, které mají pouze informativní charakter („Nabídka“), kterou následně zašle Kupujícímu.
 3. Na základě zaslané Nabídky informuje Kupující Prodávajícího, zda má zájem o uzavření Smlouvy a zašle Prodávajícímu objednávku, která má tyto náležitosti:
  1. informace o tom, že jde o objednávku a datum vystavení,
  2. identifikace Kupujícího,
  3. předmět dodávky s podrobnou specializací Zboží, včetně následujících údajů: počet kusů, rozměry a tvar výrobků, resp. Zboží, jakost materiálu a jeho technicko-dodací zadání, rozměrové a jakostní požadavky, požadavky na odstín, cenová ujednání, požadovaný termín dodání, způsob odběru Zboží, požadavky na dopravu, případně jiné doplňující údaje. („Objednávka“)

 

 1. Pokud nebude Objednávka obsahovat některé z náležitostí výše, může ji Prodávající sám doplnit podle standardních postupů. Zasláním Objednávky je Kupující jejím obsahem vázán, a to zejména ohledně předmětu dodávky, technického zadání, počtu kusů, ceny, způsobu dopravy a označení Objednávky. Kupující také odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost Podkladů a údajů v Objednávce. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o předložení chybějících podkladů, případně u Kupujícího ověřit jejich pravost. Prodávající v případě nedostatků v Objednávce zašle tuto Objednávku k přepracování nebo doplnění Kupujícímu.
 2. Prodávající následně zašle elektronicky Kupujícímu do 5 pracovních dnů potvrzení Objednávky (akceptace) („Potvrzení“). Tímto Potvrzením Objednávky Prodávajícího je uzavřena Smlouva, jejímž obsahem jsou Smluvní strany vázány.
 3. Kupující je odpovědný za aktualizaci všech svých údajů a v případě jejich změny (např. kontaktů či osob oprávněných ke komunikaci ohledně výroby či převzetí Zboží) je povinen změny oznámit Prodávajícímu. V případě, že Kupující změny nenahlásí a Zboží tak přebere osoba neoprávněná, nese veškerá rizika s tím spojená Kupující, který je povinen uhradit Cenu vč. nákladů na dodání.

 

Platební podmínky

Kupní cena

 1. Cena za výrobu Zboží („Cena“) je vždy individuální dle zadání v Objednávce a Prodávající uvede její závaznou výši vč. platebních podmínek v Potvrzení, které zasílá Kupujícímu. Spolu s Cenou uvede Prodávající do Potvrzení také termín dodání, způsob platby a způsob dopravy.
 2. K Ceně je vždy připočítána DPH v zákonné výši.
 3. Pokud by ze strany Prodávajícího došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 4. Cenu Zboží lze uhradit bezhotovostně platbou na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Potvrzení.

 

Fakturace

 1. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím částečné uhrazení Ceny na zálohovou fakturu v hodnotě 50 % z celkové Ceny, kterou Kupujícímu zašle před zahájením práce na výrobě Zboží. Po připsání fakturované částky na účet Prodávajícího započne práce na výrobě. Zbylou částku v hodnotě 50 % z celkové Ceny uhradí Kupující na základě vystavené faktury po zhotovení Zboží. Po připsání této zbylé částky na účet Prodávajícího Prodávající Zboží expeduje ke Kupujícímu.
 2. Prodávající může u Kupujících, kteří jsou jeho stávajícími zákazníky, v Potvrzení individuálně rozhodnout, že není potřeba hradit zálohu nebo že se doba splatnosti může prodloužit. Fakturu Prodávající v takovém případně vystaví v den expedice Zboží.
 3. Faktura, kterou doručí Prodávající Kupujícímu vždy elektronicky, je považována za výzvu k zaplacení. Splatnost faktur je 14 dní.
 4. Kupující je povinen zaplatit Cenu za Zboží (fakturu) řádně a včas dle splatnosti. Neuhradí-li Kupující vystavenou fakturu v době splatnosti, může Prodávající pozastavit práci na výrobě Zboží či jeho dodání.
 5. Smluvní strany si dále smluvily, že v případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv platbou nebo její části vůči Prodávajícímu:
  1. je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové Ceny objednaného Zboží za každý den prodlení do dne zaplacení včetně; a
  2. Prodávající odešle Kupujícímu postupně 3 upomínky o neuhrazení částky e-mailem. Při třetí zaslané upomínce je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč.
 6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.
 7. Zboží je až do doby úplného zaplacení Ceny ve vlastnictví Prodávajícího a Kupující s ním není oprávněn jakkoliv nakládat či jej zcizit nebo zatížit právy třetích osob.

 

Dodací podmínky a převzetí Zboží

 1. Prodávající nabízí tyto druhy dopravy: přepravní službou GLS, Českou poštou.
 2. Cena nákladů na dopravu je uvedena v Objednávce a hradí ji Kupující, pokud si Smluvní strany nedohodnou jinak. Doprava Zboží je prováděna na účet a tedy i na riziko Kupujícího.
 3. Prodávající splní závazek dodat Zboží tím, že Zboží předá jako zásilku přepravci. Spolu se Zbožím zašle Prodávající také dodací list s podrobnostmi o zasílaném Zboží.
 4. Kupující se Smlouvou zavazuje Zboží řádně převzít. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zásilky objednaného Zboží nebo nedostatečným poskytnutím součinnosti je Prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody vč. vícenákladů, které mu tím vzniknou. V momentě vzniku prodlení Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
 5. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, může zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. V případě skrytých vad je Kupující povinen namítat tyto vady ihned poté, co dané vady zjistí.
 6. Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat také její obsah podle přiloženého dodacího listu.
 7. V případě, že dodané Zboží neodpovídá Objednávce, oznámí to Kupující Prodávajícímu (lze i elektronicky) vč. zaslání fotografií dokládajících vadu, a zašle mu do 7 dnů od oznámení podle domluvy kompletní a nepoškozené Zboží zpět. Pokud nebude Zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, Prodávající ho nemusí převzít, nebo může požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % u ceny vráceného Zboží.
 8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), je Prodávající oprávněn prodloužit termín dodání Zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž neodpovídá za případnou vzniklou škodu Kupujícímu z důvodu pozdního dodání Zboží.

 

Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Prodávající Kupujícímu odpovídá za to, že bude Zboží dodáno v množství a jakosti dle specifikace v Objednávce. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda má Zboží vlastnosti dle Objednávky.
 2. Zjevné vady Zboží musí Kupující oznámit Prodávajícímu ihned, nejpozději však do 4 dnů od jeho obdržení. Skryté vady musí Kupující Prodávajícímu oznámit ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od obdržení Zboží. Oznámení musí Kupující provést písemně na adresu Prodávajícího nebo elektronicky na e-mail Prodávajícího a řádně reklamaci odůvodnit.
 3. Pokud bude reklamace řádně uplatněná a oprávněná, rozhodne Prodávající v přiměřené lhůtě o tom, zda poskytne Kupujícímu slevu z Ceny Zboží, provede opravu, výměnu nebo vrátí cenu Zboží oproti vrácení Zboží.
 4. Prodávající stanoví přiměřenou lhůtu pro vyřízení reklamace s ohledem na povahu vad Zboží a možné řešení reklamace. V případě prodlení Prodávajícího s opravou nebo výměnou je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a to nejméně 14 dní. V případě marného uplynutí této lhůty na dodání opraveného nebo vyměněného Zboží má Kupující právo odstoupit od Smlouvy nebo požadovat odpovídající slevu z Ceny Zboží.
 5. Při uplatnění reklamace Kupující na vlastní náklady a riziko doručí reklamované Zboží na adresu Prodávajícího. Spolu se Zbožím doručí také průvodní dopis s popisem vady, uvedením kontaktních údajů na Kupujícího, s fakturou a dodacím listem. Bez těchto dokumentů Prodávající může reklamaci vyhodnotit jako neoprávněnou, zamítnout ji a vrátit Zboží zpět Kupujícímu na jeho účet a riziko.
 6. Smluvní strany se dohodly, že se za vadu nepovažuje:
 7. Kupující bere na vědomí, že reklamovat nelze Zboží:
  1. u kterého uplynula doba k uplatnění reklamace,
  2. pro jeho kvalitu, je-li kazivost Zboží menší než 4,5 % (tzn. je-li vadných kusů méně než 4,5 % z celkového počtu objednávaného Zboží);
  3. pro barevnou odchylku menší než +-7 % z barevnosti CMYK oproti barvě uvedené v Objednávce.
  4. u kterého vada vznikla nevhodným užíváním, nedodržením pokynů Prodávajícího, neodborným zacházením, instalací, obsluhou či jinou manipulací,
  5. které bylo vyrobeno řádně podle nesprávných Podkladů Kupujícího,
  6. pokud vadu způsobil Kupující nebo byla způsobena vyšší mocí.
 8. Pokud reklamace Kupujícího nebude oprávněná a Prodávající ji zamítne, nahradí Kupující Prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Vyúčtování nákladů provede Prodávající vystavením a zasláním faktury se splatností 14 dní. V případě zamítnuté reklamace vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení s odůvodněním tohoto zamítnutí.
 9. Pokud reklamace bude oprávněná, vydá Prodávající Kupujícímu reklamační protokol – písemné potvrzení o obsahu a době uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace vydá Prodávající potvrzení o vyřízení reklamace a době jejího vyřízení, a pokud reklamaci vyřídil opravou, uvede také potvrzení o opravě Zboží.
 10. V případě, že bude Prodávající v rámci reklamace vracet Zboží nebo zasílat Kupujícímu nové, provede tak na účet a riziko Kupujícího.

 

Podklady dodané Kupujícím

 1. Kupující nese odpovědnost za veškeré Podklady, které dodá Prodávajícímu. Zejména odpovídá za to, že dodané Podklady žádným způsobem neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob. Kupující v takovém případě odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou újmu.
 2. Kupující prohlašuje, že je oprávněným držitelem Podkladů, které Prodávajícímu předá, a tímto uděluje Prodávajícímu nevýhradní licenci k užívání těchto Podkladů za účelem plnění Smlouvy. Toto oprávnění je udělováno bez územního, množstevního a časového omezení, a to bezúplatně.

 

Zvláštní ustanovení smlouvy o dílo

 1. V případě, že by Smlouva byla kvalifikována jako smlouva o dílo, platí pro proces uzavírání Smlouvy, dodací a platební podmínky, převzetí Zboží a uplatnění práv z vadného plnění přiměřeně ustanovení z těchto Podmínek.
 2. Kupující není v případě, že by se jednalo o smlouvu o dílo, oprávněn požadovat provedení náhradního díla, pokud předmět díla s ohledem na jeho povahu nelze vrátit nebo předat Prodávajícímu.

 

Mlčenlivost

 1. Smlouva vč. informací a Podkladů s ní související mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné.
 2. Prodávající považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související se Smlouvou; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Prodávajícího a jeho pracovní postupy; cenovou politiku Prodávajícího a jednání mezi Smluvními stranami, na jejichž uchování má Prodávající zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, plány, náčrty, modely, vzorky, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace podléhající bankovnímu tajemství a utajení dat v souladu se zákony České republiky; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle těchto Podmínek nebo Smlouvy, a to i tehdy, pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení.
 3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a Podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto Podmínek a Smlouvy.
 4. Kupující je povinen zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.
 5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto Podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto Podmínek nebo Smlouvy.
 6. Prodávající je oprávněn používat náhledy a fotografie Zboží pro své prezentační účely na webových stránkách Prodávajícího, v síti Internet, na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech i v dalších marketingových komunikačních kanálech.

 

Osobní údaje

Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy v oblasti osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Obě Smluvní strany se zavazují v oblasti zpracování osobních údajů přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněnému užití, změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému zpracování, přenosu, zneužití či jinému nezákonnému nakládání. Více o zpracovávání osobních údajů stanoví Zásady zpracování osobních údajů Prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si Smluvní strany sjednaly, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem Prodávajícího.
 2. Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou maximální možnou součinnost při plnění Smlouvy.
 3. Kupující je oprávněn postoupit svá práva a převést povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Podmínek na třetí osoby výlučně s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 5. Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, upozorní na to však Kupujícího s předstihem 14 dnů před plánovanou účinností. V případě, kdy Kupující se změnou nesouhlasí, oznámí to Prodávajícímu do 7 od doručení upozornění na změnu Podmínek emailem. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

 

 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 9. 2021.

 

Náš e-shop používá soubory cookies. Nedá se to jíst a podle nových pravidel EU to tady musíme mít. Odkliknutim se váš život nijak nezmění.